(Her)registreren-doe-je-zo (2024)

Table of Contents
Werkwijze Overige vragen

Werkwijze

 1. 1. Inschrijven
  1. Volgens cao-afspraken is registreren voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs verplicht (ook voor bovenschoolse directeuren).
   U kunt zich registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) in opleiding, RDO niveau 1, RDO niveau 2 of RDO master. Meer informatie vindt u hier.
   Kunt u zich al registreren?

   U schrijft zich in door een account aan te vragen. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn.

   Bijdrage aan het Schoolleidersregister PO

   Het Schoolleidersregister PO brengt voor iedereen die in het register staat een jaarlijkse eigen bijdrage in rekening.

   • Werkzaam als schoolleider:
    De bijdrage voor kalenderjaar 2024 bedraagt€ 270. Afhankelijk van de wensen van een schoolbestuur sturen wij de factuur naar de individuele schoolleider of ontvangt het schoolbestuur een verzamelfactuur met alle schoolleiders die in het register staan en hebben aangegeven een overeenkomst met betreffend bestuur te hebben.
   • (Tijdelijk) niet werkzaam als schoolleider:
    Voor wie gedurende een heel kalenderjaargeen overeenkomst als schoolleider bij een onderwijsinstelling heeft, is er een aangepast tarief. Voor kalenderjaar 2024 is dit € 70.


   Zie ook artikel 9 van het registerreglement.

  2. -

 2. 2. Basisregistratie aanvragen
  1. Wanneer u ingeschreven bent en in het bezit van een kwalificatiebewijs, dan kunt u uw basisregistratie aanvragen. Uheeft meerdere mogelijkheden omaan te tonen dat u beschikt over de basiskwalificaties.

   Volgt u (binnenkort) een geaccrediteerde opleiding voor de basisregistratie? Mogelijk kunt u zich registreren als RDO in opleiding.

  2. Beoordeling van de aanvraag
   • De Commissie Registratie beoordeelt uw aanvraag.
   • De Commissie bestaat uit schoolleiders die deze taak vervullen naast hun reguliere werkzaamheden.
   • De Commissie van schoolleiders behandelt maandelijks honderden aanvragen waarover zij een keer per maand besluiten neemt.
   • De administratieve afhandeling van al deze aanvragen neemt vervolgens enkele weken in beslag. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen worden besluiten schriftelijk gecommuniceerd.
 3. 3. Werk maken van uw ontwikkeling
  1. Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) maakt u ook na de basisopleiding werk van uw ontwikkeling. Onderzoek wijst uit dat dit de beste manier is uw leraren en andere medewerkers te ondersteunen in hun werk en het beste uit leerlingen te halen.

   Eén keer in de vijfjaar laat u zien dat u zich heeft ontwikkeld. Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan uw ontwikkeling kunt u meenemen. Aan uw ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Aan veel aanbod is vooraf herregistratiewaarde toegekend. Dit aanbod vindt u in de nascholingsagenda die door iedereen te raadplegen is.

   Heeft u een andere professionaliseringsactiviteit gevolgd? Neem contact op met het Schoolleidersregister PO. Wij nemen contact op met de aanbieder om te informeren of ze interesse hebben om het aanbod te laten accrediteren, zodat deze kan worden opgenomen in de opleidingscatalogus.

   Heeft u zich op een andere manier ontwikkeld of wil de aanbieder de professionaliseringsactiviteit niet laten accrediteren? Dan wordt de herregistratiewaarde van uw ontwikkeling achteraf vastgesteld. In deze nascholingsagenda vindt u de aanbieders die achteraf herregistratiewaarde toekennen aan uw ontwikkeling.

   De herregistratiewaarde van uw ontwikkeling wordt vermeld op het certificaat dat u ontvangt.Heeft de aanbieder in het register nog niet aangegeven dat u het aanbod heeft afgerond? Voeg dan zelf het certificaat van de gevolgde opleiding toe in het register. Hier kunt u uw voortgang monitoren.

   Vraag uw herregistratie uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de herregistratiedatum aan. U vindt deze datum in uw registeraccount. De Commissie Registratie kan uw herregistratie-aanvraag dan behandelen vóór de herregistratiedatum verstrijkt.

   Iedere vijf jaar haalt u minimaal 100 punten. Het aantal punten bepaalt de nieuwe herregistratiedatum:

   Herregistratiewaarde

   Nieuwe herregistratiedatum
   Tussen 60-79 punten 3 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 80-99 punten 4 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 100-119 punten 5 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 120-139 punten 6 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Vanaf 140 punten 7 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
  2. -

 4. 4. Predicaat wijzigen
  1. Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master. Meer informatie vindt u hier.

   Bent u RDO niveau 1 of 2? Dan kunt u uw predicaat wijzigen indien u een certificaat met een hogere kwalificatie dan uw huidige niveau heeft behaald. Dit geeft u aan in uw account bij ‘predicaat wijzigen’ (Mijn dossier – Dossier inzien). Deze wijziging kunt u tussentijds aanvragen en staat los van herregistratie aanvragen (dat is een aparte handeling in het register). Bij een predicaatwijziging blijft uw registratiedatum onveranderd.

  2. -

 5. 5. Herregistratie aanvragen
  1. U kunt uw herregistratie aanvragen als u voldoendepunten heeft gehaald en de certificaten die dit laten zien in het register heeft geüpload.

   Iedere vijf jaar haalt u minimaal 100 punten. Het aantal punten bepaalt de nieuwe herregistratiedatum:

   Herregistratiewaarde

   Nieuwe herregistratiedatum
   Tussen 60-79 punten 3 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 80-99 punten 4 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 100-119 punten 5 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Tussen 120-139 punten 6 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
   Vanaf 140 punten 7 jaar na de laatste (her-)registratiedatum
  2. Indienen herregistratieaanvraag
   • In uw persoonlijke account kunt u uw herregistratie aanvragen (dossier aanmelden).
   • Uw herregistratieaanvraag wordt naar de Commissie Registratie verzonden.
   • De Commissie Registratie beoordeelt uw aanvraag.
   • De Commissie bestaat uit schoolleiders die deze taak vervullen naast hun reguliere werk.
   • De Commissie van schoolleiders behandelt maandelijks honderden aanvragen waarover zij een keer per maand besluiten neemt.
   • U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na uw aanvraag bericht.

    Let op! Uw nieuwe herregistratiedatum wordt vastgesteld op de datum dat u herregistreert (datum besluit commissie) plus het aantal jaren wat bij uw behaalde punten behoort (zie bovenstaande tabel). Alleen diploma's en certificaten gedateerd na de laatste (her-)registratiedatum kunt u meenemen voor uw herregistratie.

  3. Uitstel aanvragen

   Er zijn situaties denkbaar waardoor het niet lukt om binnen vijfjaar voldoende punten te verzamelen en de herregistratie aan te vragen. Bij zwaarwegende, onvoorziene omstandigheden kunt u uitstel aanvragen. Bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte of zwangerschap. De Commissie Registratie beoordeelt uw verzoek. Om een besluit te kunnen nemen is het van belang dat u voldoende inzicht geeft in uw situatie zonder medische en persoonlijke details te vermelden.

   Let op!Alleen met een duidelijke onderbouwing van de gevraagde termijn kan een besluit worden genomen. In uw persoonlijke account kunt u uitstel aanvragen.

 6. 6. Beëindigen registratie
  1. Indien u (tijdelijk) geen overeenkomst met bestuur heeft als leidinggevende in het primair onderwijs, heeft u geen registratieplicht volgens de cao PO.Pas uw gegevens aan in uw persoonlijke account.U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het Schoolleidersregister PO brengt voor alle schoolleiders die in het register staan een jaarlijkse eigen bijdrage in rekening, met een aangepast tarief voor wie het hele jaar geen overeenkomst als schoolleider bij een onderwijsinstelling heeft. Zorg er dus voor dat uw gegevens altijd up-to-date zijn. Meer informatie vindt u hier.

  2. Uitschrijven (definitief)

   Bent u geen schoolleider meer en verwacht u ook in de toekomst niet meer als schoolleider te zullen werken, bijvoorbeeld door pensionering? Dan kunt u zich uitschrijven, mits er geen actieve overeenkomst met bestuur in uw account staat.

   LET OP: U kunt zich alleen uitschrijven uit het Schoolleidersregister POindien u volgens de cao niet meer verplicht bent tot registratie.

Overige vragen

Vragen? Demedewerkers van het Schoolleidersregister PO staan ugraag te woord (030-2347360).

(Her)registreren-doe-je-zo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5801

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.